Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

Planteafgiftsfonden opkræver med hjemmel i bekendtgørelse om produktionsafgift på arealer med planter jf. bekendtgørelse nr. 960 af 26. juni 2023 om produktionsafgift på arealer med planter (retsinformation.dk) en afgift på arealer med produktion af planter. 

Ifølge §1 i bekendtgørelsen skal der for arealer med planteproduktion betales en afgift på 15 kr. pr. ha. om året. Afgiften beregnes på baggrund af de tilskudsberettigede arealer under grundbetalingsordningen for det pågældende kalenderår, hvor der dyrkes en eller flere af de i bilag 1 oplistede afgrøder.

Ifølge §1 stk. 2 er bedrifter med under 10 ha med de i bilag 1 oplistede afgrøder er undtaget.